RAASI

Revista de Arheologie, Antropologie și Studii Interdisciplinare

www.jaais.eu

Toate lucrările publicate în Revista de Arheologie, Antropologie şi Studii Interdisciplinare (RAASI) sunt recenzate de specialişti în domeniu (peer-reviewed journal).

NORME DE REDACTARE (LIMBA ROMÂNĂ), recomandări generale

Revista are următoarele secţiuni: Studii; Materiale; Sinteze; Valorificarea / revalorificarea unor vechi loturi de materiale şi colecţii; Recenzii, note, discuţii.

Text

 1. Dimensiunile paginii: A4: sus, jos, stânga, dreapta – 2 cm.
 2. Font Times New Roman, spaţiere 1,15 rânduri, titlul articolului – 14 puncte, cu majuscule; numele autorului – 12 puncte; text articol – 12 puncte; cuvinte‐cheie, rezumate şi referinţe bibliografice – 10 puncte.
 3. Text format .doc sau .docx.
 4. Ilustraţie trimisă în fişiere separate, nu într‐un document Word sau PDF şi nici inclusă în text.
 5. Un rezumat în limba română şi unul tradus în limba engleză şi cinci cuvinte‐cheie în limba română şi traduse în limba engleză.
 6. Detalii privind autorii: gradul ştiinţific, afilierea instituţională, adresa de email.

Trimiterile bibliografice / citările

 1. Vor cuprinde numele autorului, anul, pagina şi vor fi inserate în paranteze rotunde, la sfârşitul frazei / paragrafului. Exemplu: (Necrasov 1990, p. 78).
 2. În cazul unui autor cu mai multe contribuţii din acelaşi an, se va face departajarea prin adăugarea unei litere. Exemplu: (Cristescu 1995a; Cristescu 1995b).
 3. În cazul unei contribuţii cu cel puţin trei autori, se va trece numele primului autor, după care se adaugă et alii şi anul.
 4. Recomandăm folosirea întregului nume al revistei (de exemplu, Arheologia Moldovei) şi nu a formei abreviate.

Lista bibliografică

 1. Carte, exemplu:

Teodorescu 1982: D. Teodorescu, Mic atlas de anatomia omului, Bucureşti, 1982.

 • Articol într‐o lucrare colectivă, exemplu:

Blondiaux 1994: J. Blondiaux, A propos de la dame d’Hochfelden et de la practique cavaliere: discussion autour des sites fonctionnels femoraux, în: L. Buchet (ed.), La femme pendant le Moyen Age et l’Epoque Moderne, Paris, 1994, p. 97-110.

 • Articol într‐o revistă periodică, exemplu:

Cantemir, Botezatu 1995: P. Cantemir, D. Botezatu, Caracterizarea antropologică a populaţiei feudale de la Gherăeşti (jud. Neamţ), Studii şi Cercetări de Antropologie 32, 1995, p. 3-7.

 • În cazul în care o lucrare are trei sau mai mulţi autori, trimiterea bibliografică din paranteze se va face cu prescurtarea et alii, iar în lista bibliografică se vor trece toţi autorii, exemplu:

Paine et alii 2007: R. R. Paine, D. Mancinelli, M. Ruggieri, A. Coppa, Cranial trauma in Iron Age Samnite Agriculturists, Alfedena, Italy: Implications for Biocultura land Economic Stress, American Journal of Physical Anthropology 132, 2007, p. 48-58.

Ilustraţia (color sau alb-negru)

 1. Pentru fiecare ilustraţie se face trimiterea în text, între paranteze rotunde (fig. 1, gr. 1, tab. 1, pl. 1).
 2. Lista figurilor trebuie să se găsească la sfârşitul articolului, în limba în care este scris articolul şi în limba engleză.
 3. Ilustraţia poate fi concepută atât sub formă de planşe, cât şi de figuri mai mici, care vor fi incluse în text.
 4. Textul inclus în ilustraţie (numerotarea părţilor componente ale unei planşe, denumiri de localităţi pe o hartă creată de autor etc.) trebuie scris cu font Times New Roman 11.
 5. Ilustraţia trebuie trimisă în format JPG sau TIFF, rezoluţie minim 300 dpi, precum şi în format Corel Draw (.cdr).
 6. Graficele trebuie trimise incluse în text şi în format excel (.xls sau .xlsx).
 7. Tabelele trebuie trimise în format .doc sau .docx.

Descarcă normele de redactare în limba română

JOURNAL OF ARCHEOLOGY, ANTHROPOLOGY AND INTERDISCIPLINARY STUDIES

www.jaais.eu

The Journal of Archaeology, Anthropology and Interdisciplinary Studies (JAAIS) uses the peer review system for the academic recognition of the publication.

PUBLISHING RULES (ENGLISH), general recommendations

This Journal has the following parts: Studies; Materials; Synthesis; Recovery/re-evaluation of old discoveries and collections; Book reviews, notes, discutions.

Text:

 1. Page format: A4, top, bottom, left, right – 2 cm.
 2. Font Times New Roman, 1.15 space, article title – size 14, All Caps; authors name – size 12; article text – size 12; key-words, abstracts, references – size 10.
 3. Text format .doc or .docx.
 4. The illustration should be sent in separate files, not in a Word, PDF document or included in the text.
 5. Each article must have an abstract in Romanian and one translated into English, along with and five keywords in Romanian and translated into English.
 6. Authors are asked to specify their scientific degree, institutional affiliation, and email address.

The references:

 1. These will include the author’s name, year, page and will be inserted in round brackets, at the end of the sentence/paragraph, like: (Necrasov 1990, p. 78).
 2. In the case of an author with several contributions from the same year, the separation will be made by adding a letter after the year, like: (Cristescu 2001a; Cristescu 2001b).
 3. In the case of a contribution with at least three authors, the name of the first author will be mentioned, followed by et alii and the year.
 4. We recommend using the full name of the journal (like: Arheologia Moldovei) and not the abbreviated form, like.

Bibliography list:

 1. Book:

Teodorescu 1982: D. Teodorescu, Mic atlas de anatomia omului, Bucureşti, 1982.

 • Article in a collective book:

Blondiaux 1994: J. Blondiaux, A propos de la dame d’Hochfelden et de la practique cavaliere: discussion autour des sites fonctionnels femoraux, în: L. Buchet (ed.), La femme pendant le Moyen Age et l’Epoque Moderne, Paris, 1994, p. 97-110.

 • Article in a Journal:

Cantemir, Botezatu 1995: P. Cantemir, D. Botezatu, Caracterizarea antropologică a populaţiei feudale de la Gherăeşti (jud. Neamţ), Studii şi Cercetări de Antropologie 32, 1995, p. 3-7.

 • If a work has three or more authors, the bibliographic reference in brackets will be made with the abbreviation et alii, and all authors will be included in the bibliographic list.

Paine et alii 2007: R. R. Paine, D. Mancinelli, M. Ruggieri, A. Coppa, Cranial trauma in Iron Age Samnite Agriculturists, Alfedena, Italy: Implications for Biocultura land Economic Stress, American Journal of Physical Anthropology 132, 2007, p. 48-58.

Illustration (color or black and white):

 1. For each illustration, the mention in text will be inside round brackets (fig. 1, ch. 1, tab. 1, pl. 1).
 2. The list of figures must be at the end of the article, in the original language of the article and in English.
 3. The illustration can be conceived both in the form of drawings and smaller figures, which will be included in the text.
 4. The text related to the illustration (numbering the component parts of a sheet, names of localities on a map created by the author, etc.) must be written in Times New Roman, font size 11.
 5. The illustration must be sent in JPG or TIFF format, minimum 300 dpi resolution, as well as in Corel Draw (.cdr) format.
 6. The graphics must be included in the text and sent also in excel format (.xls or .xlsx).
 7. The tables must be submitted in .doc or .docx format.

Download the publishing rules in English